Skip to main content

Zajęcia

Oferta zajęć na rok kulturalno - oświatowy IX 2023/ VI 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Osiedla „Sadyba” nr 2/02/2024

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORAZ INNYCH FORMACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ „SADYBA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                                                                     § 1
1. Działalność społeczno-wychowawcza, kulturalna i sportowa jest prowadzona w pomieszczeniach Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba” na ul. Korczyńskiej 6 lub najbliższej okolicy (zajęcia i wydarzenia plenerowe).
2. Uprawnieni do korzystania z przedmiotowej działalności są w pierwszej kolejności członkowie MSM „Energetyka” mieszkający na osiedlu Sadyba oraz członkowie ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujący.
3. Członkowie MSM „Energetyka” mieszkający na pozostałych Osiedlach MSM „Energetyka” mogą korzystać z przedmiotowej działalności w przypadku wolnych miejsc i braku chętnych członków MSM „Energetyka” mieszkających na osiedlu Sadyba oraz członków ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujących i uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
3. Dopuszcza się osoby nie będące członkami MSM „Energetyka” do korzystania z przedmiotowej działalności w przypadku wolnych miejsc i braku chętnych członków MSM „Energetyka” i uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
4. Działalnością społeczno-wychowawczą, kulturalną i sportową kieruje kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, który bezpośrednio podlega Pełnomocnikowi Zarządu Kierownikowi Administracji Osiedla Sadyba.
5. W przypadku ogłoszenia przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” dostosuje działalność do wprowadzonych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
6. Uczestnicy zajęć oraz innych form działalności zobowiązani są do stosowania się do niniejszych Zasad.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

                                                                                     § 2
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach (w tym Klub Malucha oraz Akcja Lato i Zima w Klubie) organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przy ulicy Korczyńskiej 6,  jest wniesienie stosownych opłat przed rozpoczęciem zajęć.

III. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
                                                                                      § 3
1. Wysokość opłat za zajęcia w OEK „Sadyba” reguluje cennik zatwierdzony przez Radę Osiedla Sadyba, podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej (www.oeksadyba.msmenergetyka.pl) i w sekretariacie OEK „Sadyba”.
2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych Zasad.
3. Opłata za zajęcia pobierana jest za cały miesiąc z góry.
4. Opłatę należy uregulować do 10-tego dnia miesiąca, nie wniesienie opłaty skutkuje usunięciem z listy.
5. Płatność za zajęcia następuje gotówką lub przelewem na konto bankowe  PKO BP SA XV o/Warszawa nr rachunku: 37 1020 1156 0000 7702 0006 4097 MSM Energetyka Administracja Osiedla Sadyba ul. Konstancińska 3, Warszawa 02-942 w tytule wpłaty: imię i nazwisko, rodzaj zajęć, miesiąc. 
6. W przypadku płatności przelewem należy okazać potwierdzenie płatności pracownikowi OEK „Sadyba” lub wysłać mailem na adres: oek.sadyba@msmenergetyka.pl
7. Opłat można dokonać w sekretariacie OEK „Sadyba” przy ulicy Korczyńskiej 6, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00 (od IX – VI).
8. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi uczestnictwo w Klubie Malucha i dotyczy zgłoszonej nieobecność trwającej miesiąc. Zgłoszenie nieobecności powinno wpłynąć do sekretariatu OEK „Sadyba” drogą telefoniczną (tel. 22 642 59 08, kom. 608 554 398) osobistą lub mailową (oek.sadyba@msmenergetyka.pl) nie później niż na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.
9. W przypadku zgłoszonych planowanych nieobecności tj. trwających cały miesiąc rodzic/ opiekun prawny uczestnika zajęć Klubu Malucha płaci połowę kwoty podanej w cenniku.
10. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.  W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie OEK „Sadyba” wzywa telefonicznie uczestnika zajęć do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w terminie 7 dni od upływu terminu zapłaty.
11. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
12. Na prośbę uczestnika AO „Sadyba” może wydać faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach. (Obowiązek informacyjny dla procesu fakturowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad).
13. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.

IV.  MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
                                                                                 § 4
Miejsce oraz czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Kierownika OEK „Sadyba”.

V.  ODPRACOWANIE ZAJĘĆ
                                                                                 § 5
1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowania zajęć w terminie ustalonym przez Kierownika OEK „Sadyba” w porozumieniu z instruktorem i uczestnikami zajęć.
2. OEK „Sadyba” zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e – mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczestniczące w zajęciach.
3. W przypadku niskiej frekwencji na zajęciach Kierownik OEK „Sadyba”, może podjąć decyzję o zawieszeniu grupy.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na podstawie niniejszych Zasad Kierownik OEK „Sadyba”

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I WYPOSAŻENIA SAL W KTÓRYCH ORGANIZOWANA JEST DZIAŁALNOŚĆ OEK „SADYBA”

                                                                                    § 6
1. Uczestnicy mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza pracownię lub salę.
2.Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.  W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik OEK „Sadyba”.

VII. ZASADY NAJMU SALI  W OŚRODKU EDUKACJI KULTURALNEJ „SADYBA” MSM „ENERGETYKA”
                                                                                    § 7
1. Zasady określają możliwości użyczenia lub najmu sali znajdującej się na terenie OEK „Sadyba” w Warszawie, przy ul. Korczyńskiej 6 (parter) o powierzchni 50,52 m ², przystosowanej do organizacji  konferencji, szkoleń, spotkań, zebrań itp. dla maksymalnie 40 uczestników.
2. Użyte w Zasadach sformułowania oznaczają:
Wynajmujący - Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” z siedzibą w Warszawie, Administracja Osiedla „Sadyba” ul. Konstancińska 3, 02-942 Warszawa;
Najemca - osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia; 
Wydarzenie - spotkanie, zebranie, konferencja lub szkolenie organizowane przez Najemcę,
Uczestnik - oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.
3. Najem sali może nastąpić w celu zorganizowania spotkania, zebrania, konferencji lub szkolenia bez możliwości podnajęcia, użyczenia i udostępnienia sali osobom trzecim.
4. Najem sali możliwy jest tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji (co najmniej miesiąc przed terminem planowanego najmu) i podpisaniu umowy najmu.
5. Koszt najmu sali za 1 godzinę zegarową wynosi 300 zł netto.  
6. W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za najem sali. W przypadku nieuiszczenia opłaty Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy wydania sali w najem. W takiej sytuacji Najemcy nie przysługują wobec Wynajmującego jakiekolwiek roszczenia.
7. Płatność za najem sali następuje przelewem na konto bankowe  PKO BP SA XV o/Warszawa nr rachunku: 37 1020 1156 0000 7702 0006 4097 po wystawieniu faktury.
8. Nie ma możliwości najmu sali w obiekcie na organizację spotkań tzw. „prezentacji”, „pokazów” – związanych z możliwością nabycia produktów, ofert, wyjazdów, itp. a także prowadzenia działalności konkurencyjnej.
9. Organizowane Wydarzenia nie mogą utrudniać wykonywania zadań Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, zakłócać jego bieżącej działalności i kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
10. Najem sali może odbywać się w godzinach pracy Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
11. O dostępności sali decyduje Kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, który kieruje się w pierwszej kolejności dobrem prowadzonej przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” działalności 
12. Wstępnej rezerwacji najmu należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 22 642 59 08, kom. 608 554 398 lub mailowo pod adresem: oek.sadyba@msmenergetyka.pl
13. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez OEK „Sadyba” drogą telefoniczną lub mailową w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. 
14. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez OEK „Sadyba” jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
15. Ostateczna rezerwacja najmu sali w OEK „Sadyba” oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszych zasad i cenę zgodną z cennikiem najmu sali.
16. Najemca otrzymuje dostęp do sali w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
17. Wynajmujący dopuszcza połączenie najmu sali z organizacją przez Najemcę cateringu we własnym zakresie.
18. Wyposażenie sali stanowi: sprzęt nagłaśniający z możliwością korzystania z mikrofonu, projektor multimedialny + ekran oraz flipchart wraz z mazakami.
19. Zasady obowiązują Najemców, Wynajmującego  i Uczestników Wydarzeń. 
20. W przypadku przedłużenia najmu sali, za każdą dodatkową godzinę najmu dolicza się opłatę wg cennika.
21. Wynajmujący zastrzega sobie  prawo  do odmowy przedłużenia najmu sali w  przypadku  nakładania  się  innych Wydarzeń w tym samym czasie.
22. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości najmu, jeżeli stwierdzi, że charakter wydarzenie w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub mogące godzić w porządek publiczny. 
23. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sali osobom fizycznym, firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszych zasad we wcześniejszym terminie.
24. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w sali oraz na terenie budynku w którym sala się znajduje obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu. 
25. Ze względu na fakt, że sala znajduje się w budynku mieszkalnym, Najemca i Uczestnicy Wydarzenia mogą korzystać wyłącznie z pomieszczeń na terenie Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”. 
26. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia uczestników Wydarzenia o powyższych  warunkach. 
27. Wszelkie opłaty należne z tytułu publicznego odtwarzania, prezentowania utworów muzycznych, scenicznych i wszelkich innych utworów objętych opłatami z tytułu praw autorskich obciążają Najemcę, jest on też odpowiedzialny za zgodne z obowiązującymi przepisami ich rozliczenie przed właściwymi instytucjami. 
28. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za najem.
29. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić  stan  sali  i  sprzętu. W  razie  konieczności  należy  sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. 
30. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Wynajmujący sporządzi ich dokumentację oraz kosztorys naprawy.
31. Najemca  zobowiązuje się pokryć koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury wraz z kopią kosztorysu napraw.
32. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się podczas Wydarzenia Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu. Odpowiedzialność w tym zakresie ciąży w całości na Najemcy, który pełni rolę organizatora. 
33. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszych Zasad. 
34. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w OEK „Sadyba” poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla Wynajmującego.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) administratorem danych osobowych uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa.
2. W Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@msmenergetyka.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1.
3. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. F RODO realizując prawnie uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o działalności oraz programie promocyjnym i marketingowym związanym z działalnością Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
4. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów prawa.
5. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu, a także przepisów aktualnie obowiązującego prawa.
6. Uczestnikom zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają oni, iż  przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych przez osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” jest dobrowolne, a ich nie podanie może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w zajęciach.
8. Jakiekolwiek decyzje odnoszące się do uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe uczestników zajęć nie będą profilowane.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
                                                                                  § 9
1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP, procedur bezpieczeństwa przygotowanych w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a także podporządkowanie się poleceniom Kierownika i pracowników OEK „Sadyba” w tym zakresie.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników OEK „Sadyba”.
3. OEK „Sadyba” na podstawie udzielonej zgody ma prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością OEK „Sadyba”. (Zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku oraz podstawowych danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad).
4. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien wskazać osoby odbierające dziecko po zajęciach (załącznik nr 4  do Zasad). Oświadczenia są w posiadaniu pracowników OEK „Sadyba”, którzy mogą przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez opiekuna.
5. W kwestiach nieprzewidzianych w niniejszych Zasadach, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do Kierownika OEK „Sadyba”.
6. Zasady zostały zatwierdzone przez Radę Osiedla Sadyba w dniu 26 lutego 2024 r. i obowiązują od dnia 27 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zasad uczestnictwa w zajęciach oraz innych formach organizowanych przez OEK „Sadyba”

Warszawa, dnia …………………………………


                                                                              Zaświadczenie

Zaświadcza się, że……………………………………………………………………………………….………..
Syn/córka …………………………………………………………………………………………………….…….
urodzony/a dn. …………………………………w…………………..…..…….…………………………….……
Imię ojca…………………………………………………………………….……………………………………... 
jest uczestnikiem zajęć ……………………………………………………….…………………………………..   

Zaświadczenie wydaje na prośbę zainteresowanej/go.
                                                                                                           ………………………………………………………………………                                                                                                                                           Data i czytelny podpis


                   Załącznik nr 2 do Zasad uczestnictwa w zajęciach oraz innych formach organizowanych przez OEK „Sadyba”

Obowiązek informacyjny dla procesu fakturowania:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa;
2) w Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@msmenergetyka.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu   i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Spółdzielni obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa;
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa;
8) jakiekolwiek decyzje odnoszące się do Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

                 Załącznik nr 3 do Zasad uczestnictwa w zajęciach oraz innych formach organizowanych przez OEK „Sadyba”

                                                                                                                                                Warszawa, dnia………………….

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przez Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa, w celu:
 ..................................................................................................................................................................

Zostałem-am poinformowany-a, iż mam prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

                                                                                                                              ……………….……………………….

                                                                                                                                 Data i czytelny podpis 

Zgoda na utrwalanie i publikację wizerunku oraz podstawowych danych

Niniejszym, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* 

……………………………………………………………………………….…………………………………….. 
(imię i nazwisko)
w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* wraz z podaniem podstawowych danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w dowolnym formacie i we wszystkich mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez administratora zadaniami. 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak: 
    udostępnianie na stronie internetowej Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”,
    udostępnianie na stronie facebook Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”,
    zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej i sportowej.

Zostałem-am poinformowany-a, iż mam prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

* - niepotrzebne skreślić
                                                                                                                                        ……………….……………………….
                                                                                                                                             Data i czytelny podpis

                   Załącznik nr 4 do Zasad uczestnictwa w zajęciach oraz innych formach organizowanych przez OEK „Sadyba”

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna dziecka:……………………………………………………………………..

Oświadczenie

Do odbioru mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka):………………………………………………………..

po zajęciach w OEK „Sadyba” upoważniam/y następujące osoby :

1.…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu
2.…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu
3.…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu

Wymienione osoby biorą na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu odebrania go po zajęciach w OEK „Sadyba”.

                                                                                                                                 ……………………………………………………
                                                                                                                                         Data i czytelny podpis                                                                                 

Obowiązek informacyjny dla osób upoważnionych:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, iż:
1)    administratorem danych osobowych osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa;
2)    w Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@msmenergetyka.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1;
3)    dane osobowe osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO realizując prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa nieletnim uczestnikom zajęć organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”;
4)     dane osobowe osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów prawa;
5)    dane osobowe osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, na jaki zostały pozyskane;
6)    osobom upoważnionym do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku gdy uznają oni, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
7)    źródłem danych osobowych osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” są rodzice/opiekunowie prawni nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba”;
8)    jakiekolwiek decyzje odnoszące się do osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a ich dane osobowe nie będą profilowane.
________________________
  w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny, przy czym niezbędnym jest podanie imienia i nazwiska oraz stopnia pokrewieństwa
 

ZDROWY KRĘGOSŁUP SENIOR 
Gimnastyka wzmacniająca mięśnie grzbietu, uwalniająca od bólu i sztywności i poprawiająca sprawność. Są to spokojne ćwiczenia przy delikatnej i milej dla ucha muzyce. Twoje ciało będzie ci wdzięczne.
Dzień: poniedziałek / środa 
Godzina: I grupa 9:00 / II grupa 10:00/ III grupa 11:00
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 90 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 105 zł/miesiąc
Prowadzący: Brygida Osam

LATINO SOLO młodzież/dorośli
Dynamiczne zajęcia, które przeniosą nas w radosny i roztańczony świat latynoamerykańskiej muzyki. Zapraszamy każdego ,kto pragnie poczuć pewność siebie, poznać możliwości swojego ciała i przy tym wspaniale się bawić! Zajęcia mają luźny charakter, tak aby każdy poczuł się wspaniale-jak w karnawale!
Dzień: wtorek/czwartek
Godzina:19:00 – 20:00
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 105 zł/130 zł miesiąc
Pozostali uczestnicy: 125 zł/150 zł miesiąc
Prowadzenie: Brygida Osam

CZA CZA RAZ DWA TRZY ZAJĘCIA TANECZNE SOLO DLA SENIORÓW
Serdecznie zapraszamy Seniorów na pierwsze takie zajęcia taneczne.
Układy ruchowe z wykorzystaniem elementów aerobiku oraz podstawowych kroków i figur tanecznych, dostosowane do uczestników.
Dzień: wtorek
Godzina: 16:00-17:00
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 75 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 90 zł/miesiąc
Prowadzący: Brygida Osam

NAUKA GRY NA PIANINIE Indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka gry na pianinie jest idealnym sposobem na ogólny rozwój muzyczny oraz poznanie zasad muzycznych, podstaw harmonii i kompozycji. Możesz zacząć od podstaw lub szlifować swój warsztat muzyczny.
Dzień: od poniedziałku do piątku
Godzina: od 16.40
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 60 zł/lekcja (45 min)
Pozostali uczestnicy: 70 zł/lekcja (45 min)
Prowadzący: Marta Leszczyńska

STUDIO PIOSENKI (WARSZTATY WOKALNE) Indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Ćwiczenia w zakresie głosu, dykcji, aranżacji. 
Dzień: od poniedziałku do piątku
Godzina: od 16.40
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 60 zł/lekcja (45 min)
Pozostali uczestnicy: 70 zł/lekcja (45 min)
Prowadzący: Marta Leszczyńska

NAUKA GRY NA GITARZE Indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - program zajęć opiera się przede wszystkim na materiale muzyki rozrywkowej, uczeń poznaje zagadnienia muzyczne, nuty, artykulację, improwizację, kształci słuch, doskonali technikę gry. 
Dzień: poniedziałek
Godzina: od 12.00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 60 zł/lekcja (30 min)
Pozostali uczestnicy: 70 zł/lekcja (30 min)
Prowadzący: Krzysztof Zawadka

KLUB MALUCHA (dzieci od 2.5) Gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe przy muzyce, spacery. Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry. Bez posiłków i leżakowania. Dziecko musi być bez pieluchy i bez smoczka.
Dzień: od poniedziałku do piątku
Godzina: 09.00-14.00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 350 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 420 zł/miesiąc
Wychowawcy: Emilia Pątkowska, Paulina Gręda

MALUCH I MUZYKA (zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 18 miesiąca życia do 3 lat z jednym z rodziców lub opiekunem).
Wspólnie śpiewamy, rytmizujemy i poznajemy dźwięki. Dziecko równolegle do nauki mowy poznaje świat muzyki. Odkrywamy, że dźwięki znajdują się wszędzie. Dzięki temu rozwijamy nie tylko słuch dziecka, ale także jego zdolności motoryczne. Wspieramy wrażenia sensoryczne maluszków. Zajęcia pokazują, ile radości można czerpać z improwizacji i jak można się bawić muzyką i z muzyką.
Umuzykalnianie we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.
Dzień: poniedziałek 
Godzina: 15.50-16.35
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 80 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc
Prowadzący: Karolina Stępień

TEATR MALUCHA STONOGA (zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4 – 6 lat) 
Zajęcia teatralne prowadzone metodą pedagogiki zabawy oraz własną instruktora.
W programie dużo zabaw teatralnych, ale i integracyjnych.
Ponadto zabawy logopedyczne, etiudy teatralne, praca na scenie i prace z rekwizytami - balonami, pacynkami, skakankami, piłkami itp.
Dzień: poniedziałek
Godzina: 16.45 - 17.45
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 100 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 130 zł/miesiąc
Prowadzący: Karolina Stępień

DANE OEK KIDS (4 – 6 lat) Zajęcia taneczne dla dzieci.  Nauka podstawowych kroków tanecznych, ruchowa interpretacja utworu muzycznego, ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację w przestrzeni. 
Dzień: poniedziałek
Godzina: 17.45 - 18.30
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 80 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc
Prowadzący: Karolina Stępień

PLASTYKA DLA SMYKA (dzieci: I grupa 3-5 lat/ II grupa 6-8 lat) 
Nauka kompozycji, rysunku, różne techniki malarskie i inne działania plastyczne. 
Dzień: wtorek
Godzina: I grupa 17:00 / II gr. 18:00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 90 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc
Prowadzący: Krzysztof Linnike

Techniki pracy: 
-malarstwo farbami (plakatowymi, akwarelami)
-malarstwo tuszem 
-rysunek (kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, ołówkiem, węglem), 
-rzeźba (plastelina)

Rodzaje działalności artystycznej: 
- rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie / rysowanie kredką ołówkową,świecową, pastelową, kredą, mazakiem, węglem, patykiem i tuszem; malowanie farbą akwarelową, plakatową/
- malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, patykiem, gąbką, palcami.
- malowanie inspirowane wyobraźnią/ fantastyka,symbole/
- malowanie „mokre na mokrym”
-wycinanki z papieru, kartonu/ wycinanki tematyczne/
-wydzieranki, 
-lepienie z plasteliny
-wyklejanki z papieru, materiału
-prace przestrzenne z wykorzystaniem korzeni, liści, muszelek itp., 
-kompozycje płaskie z wykorzystaniem suszonych liści, kwiatów itp., 
-eksperymentowanie z barwną plamą. Obserwowanie efektów mieszania kolorów , tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach.
-lepienie z mas plastycznych /plasteliny/
-projektowanie i wykonanie elementów dekoracji np. na kartki świąteczne 
- stemplowanie na papierze / wykonanie samodzielnych prostych stempli/
-wykonywanie prac z gazet, bibuły krepiny, szarego papieru.
-kolaż
-ilustrowanie własnych opowiadań/komiks
 

PLASTYKA DLA JUNIORA (9-12 lat)
Nauka kompozycji, rysunku, różne techniki malarskie i inne działania plastyczne. 
Dzień: wtorek
Godzina: 19:00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba:
 90 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc
Prowadzący: Krzysztof Linnike

QIGONG to gimnastyka zdrowotna wywodząca się ze starożytnych Chin. Ćwicząc, wykonujemy łagodne ruchy, oddychamy spokojnie i równomiernie, skupiamy się na chwili obecnej. Dzięki temu rozluźniają się chronicznie napięte mięśnie, lepiej radzimy sobie ze stresem, poprawia się nasz nastrój. Qigong korzystnie wpływa na stan kręgosłupa i stawów, szczególnie obszaru obręczy barkowej. Usprawnia też pracę narządów wewnętrznych i przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Zajęcia dla osób dorosłych w każdym wieku.
Dzień: poniedziałek/środa
Godz: 18.40 / 18.20

Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc
Prowadzący: Katarzyna Baranowska

Zapytaj

JOGA 
Zajęcia dedykowane osobom chcącym kontynuować lub rozpocząć praktykę jogi oraz powracającym do ćwiczeń po dłuższej przerwie. Poznasz podstawowe pozycje jogi i nauczysz się ich poprawnego wykonania. Popracujesz nad świadomością oddechu i ciała oraz odprężysz się. Zadbasz o swoje ciało i umysł, zapoznasz się z technikami relaksacyjnymi i poczujesz dobrze w swoim ciele.
Dzień: poniedziałek/środa
Godz: 19.30/19.15
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 130 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 150 zł/miesiąc
Prowadzący: Brygida Osam

STRETCHING Z ELEMENTAMI PILATESA Ćwiczenia polegające na stopniowym rozciąganiu wszystkich partii ciała w różnych pozycjach. Elementy Pilatesa to koncentracja na mięśniach brzucha, tych najgłębiej położonych. Ćwiczenia zaczynają się krótką, dość szybką rozgrzewką, kończą w maksymalnym wyciszeniu. ZACZYNAMY! -napinamy -rozluźniamy -rozciągamy -równomiernie oddychamy. 
Dzień: wtorek, czwartek
Godzina: 18:00 
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc
Prowadzący: Katarzyna Frączak

GIMNASTYKA DLA SENIORA Ćwiczenia ogólnousprawniające.To specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń dla osób w kwiecie wieku chcących poprawić swoje samopoczucie, wzmocnić poszczególne grupy mięśniowe oraz poprawić sprawność fizyczną. 
Dzień: wtorek i czwartek
Godzina: I gr. 7:45-8.30, II gr. 8.35-9.20, III gr. 9.25-10.10
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 80 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 95 zł/miesiąc
Prowadzący: Ewa Liniewicz

FITNESS
Intensywne zajęcia choreograficzne. Duża dawka energii i ruchu przy muzyce. Ćwiczenia zwiększające świadomość ciała, poprawiające koordynację ruchową i ogólna sprawność fizyczną.
Dzień: wtorek/piątek 
Godzina: 18.00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc 
Prowadzący: Katarzyna Kuryłek

KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW od PAŹDZIERNIKA Obsługa systemu Microsoft Windows XP, MS Word – edycja tekstu, Internet, zarządzanie plikami i folderami na dysku. Obsługa smartfona/tableta itp.
Dzień: poniedziałek (90 min)
Godzina: od 16:00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc  
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc
Prowadzący: Tomasz Kowalski

KLUB SENIORA w ramach ENERGETYCZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Dzień: czwartek 
Godzina: 14.00 - 16.00
Forma bezpłatna tylko dla członków MSM "Energetyka"
W klubie odbywają się imprezy artystyczne, ciekawe spotkania i prelekcje, pokazy. Organizowane są również spotkania przedświąteczne oraz Dzień Seniora dla Członków Klubu Seniora.

AKCJA LATO I ZIMA W KLUBIE w ramach akcji "Lato i zima w Mieście". Akcja opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie akcji m.in.: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, integracyjne, wyjścia do kina, teatru i do muzeum, wycieczki po Warszawie, wyjścia na basen, prelekcje i inne atrakcje. Zapewniamy obiady.
Dzień: poniedziałek - piątek
Godzina: 9.00 - 15.00 
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: I tydzień 200 zł 
Pozostali uczestnicy: I tydzień 300 zł

Uwaga!!!
Terminy akcji:

Ferie zimowe w klubie: 15 stycznia 2024 - 26 stycznia 2024 - zapisy od 27 listopada 2023 r.

Lato w klubie: 01 lipca 2024 - 26 lipca 2024 - zapisy od 20 maja 2024 r.

Forma bezpłatna
Duży wybór książek w tym lektury szkolne, opracowania lektur, literatura młodzieżowa i dla dzieci, literatura piękna, beletrystyka, nowości dla pań i panów. 

Dzień: wtorek/czwartek  
Godzina: 15:00-19:00

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Informacje ogólne

 1. Biblioteka jest czynna we wtorki i czwartki w godzinach 15:00-19:00.
 2. Czas pracy Biblioteki ustala Kierownik Oek. Godziny te podaje się do wiadomości w widocznym miejscu i na stronie internetowej Oek.
 3. Kierownik Oek ma prawo w uzasadnionych przypadkach do czasowego zamknięcia lub skrócenia godzin pracy Biblioteki dla osób z nich korzystających. Fakt ten podaje się do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka i tablicach ogłoszeń w Bibliotece.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do znajomości Zasad i bieżących informacji, podawanych przez Kierownika Oek, dotyczących jej funkcjonowania oraz korzystania ze zbiorów i usług.

Warunki wydawania i zasady korzystania z karty bibliotecznej

 1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę.
 2. Czytelnik w chwili zapisywania się do Wypożyczalni ma obowiązek zapoznania się z Zasadami Biblioteki a poprzez jego akceptację zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe oraz akceptacji oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu Zasad Biblioteki.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji.

Przepisy porządkowe

 1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Zasad.
 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu  lub innych wyznaczonych miejscach na terenie Biblioteki.
 3.  Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 10 książek na okres 2 tygodni, z możliwością przedłużenia wypożyczenia na kolejny taki sam okres.
 4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą książkę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 5. Użytkownicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do:
 • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, teczek, plecaków itp.,
 • zachowania ciszy,
 • poszanowania zbiorów bibliotecznych,
 • podporządkowanie się zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki.

     6. Zabronione jest:

 • zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów,
 • korzystanie z telefonów komórkowych itp.,
 • wnoszenie posiłków i napojów,
 • palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających,
 • wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej,
 • pozostawianie bez opieki mienia osobistego użytkownika - Biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności.

 

Zapytaj o zajęcia

Word, PDF, Excell ...
Do 5 Mb Maksimum