Skip to main content

Zajęcia

Oferta zajęć na rok kulturalno - oświatowy IX 2022/ VI 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Osiedla „Sadyba” nr 4/09/2020

*UWAGA! § 1 pkt. od 5 do 13 Nie obowowiazują w czasie stanu zagrożenia epidemicznego (przedłużony do dnia 30 września zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego).

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ „SADYBA” W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Działalność społeczno-wychowawcza, kulturalna i sportowa jest prowadzona w pomieszczeniach Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba” na ul. Korczyńskiej 6 lub w najbliżej okolicy (zajęcia plenerowe).
2. Uprawnieni do korzystania z przedmiotowej działalności są w pierwszej kolejności członkowie MSM „Energetyka” mieszkający na osiedlu Sadyba oraz członkowie ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujący.
3. Pozostałe osoby mogą korzystać z przedmiotowej działalności w przypadku wolnych miejsc i braku chętnych członków MSM „Energetyka” mieszkających na osiedlu Sadyba oraz członków ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujących i uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
4. Działalnością społeczno-wychowawczą, kulturalną i sportową kieruje kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, który bezpośrednio podlega Pełnomocnikowi Zarządu Kierownikowi Administracji Osiedla Sadyba.
5. Do zajęć w siedzibie Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba” dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do podpisania stosownego Oświadczenia dot. Covid-19.
7. Na terenie OEK „Sadyba” w przestrzeni wspólnej (tj. korytarz) uczestnicy oraz instruktorzy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. Na korytarzu oraz w toalecie znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do dezynfekcji. Wszyscy przebywający na terenie OEK „Sadyba” zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą.
8. Liczba osób mogących przebywać na terenie OEK „Sadyba” jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi GIS.
9. Czas przebywania na terenie OEK „Sadyba” skraca się na okres niezbędny do udziału w zajęciach.
10. Pomiędzy zajęciami będą wprowadzone przerwy – w celu przewietrzenia  i dezynfekcji pomieszczeń.
11. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, duszności) będziemy zmuszeni odseparować go od innych (w izolatorni) lub odesłać transportem indywidualnym do domu.
12. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik OEK „Sadyba” ma prawo wezwać do opuszczenia placówki.
13.  W przypadku odwołania zajęć w OEK „Sadyba” z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie OEK „Sadyba”, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia zamknięcia.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 § 2

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach (w tym Klub Malucha oraz Akcja Lato i Zima w Klubie) organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przy ulicy Korczyńskiej 6 jest wniesienie stosownych opłat przed rozpoczęciem zajęć oraz pełne zastosowanie się do wprowadzonych w OEK „Sadyba” procedur bezpieczeństwa przygotowanych w oparciu o wytyczne MKiDN, MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę.

III. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

§ 3

1. Wysokość opłat za zajęcia w OEK „Sadyba” reguluje cennik zatwierdzony przez Radę Osiedla Sadyba, podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej (www.oeksadyba.msmenergetyka.pl) i w sekretariacie OEK „Sadyba”.
2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych Zasad.
3. Opłata za zajęcia za cały miesiąc z góry.

UWAGA!

Opłaty wniesione powinny być na pierwszych zajęciach, nie wniesienie opłaty skutkuje usunięciem z listy!
Forma płatności – gotówka lub przelew.
MSM Energetyka Administracja Osiedla Sadyba ul. Konstancińska 3, Warszawa 02-942
PKO BP XV O/Warszawa nr 37 1020 1156 0000 7702 0006 4097
w tytule wpłaty: imię i nazwisko, rodzaj zajęć, miesiąc
W przypadku przelewu należy okazać potwierdzenie płatności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.

4. Opłat można dokonać w sekretariacie OEK „Sadyba” przy ulicy Korczyńskiej 6, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00 ( od IX – VI).
5. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi uczestnictwo w Klubie Malucha i dotyczy zgłoszonej nieobecność trwającej miesiąc. Zgłoszenie nieobecności powinno wpłynąć do sekretariatu OEK „Sadyba” drogą telefoniczną (tel. 22 642 59 08, kom. 608 554 398) osobistą lub mailową (oek.sadyba@msmenergetyka.pl) nie później niż na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.
6. W przypadku zgłoszonych planowanych nieobecności tj. trwających cały miesiąc rodzic/ opiekun prawny uczestnika zajęć Klubu Malucha płaci ½ kwoty podanej w cenniku.
7. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie OEK „Sadyba” wzywa telefonicznie uczestnika zajęć do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w terminie 7 dni od upływu terminu zapłaty.
8. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
9. Na prośbę uczestnika AO „Sadyba” może wydać faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

Obowiązek informacyjny dla procesu fakturowania:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa;
2) w Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@msmenergetyka.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Spółdzielni obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa;
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa;
8) jakiekolwiek decyzje odnoszące się do Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.

IV.  MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

§ 4

1. Miejsce oraz czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Kierownika OEK „Sadyba”.

V.  ODPRACOWANIE ZAJĘĆ

§ 5

1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowania zajęć w terminie ustalonym przez Kierownika OEK „Sadyba” w porozumieniu z instruktorem i uczestnikami zajęć.
2. OEK „Sadyba” zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e – mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczestniczące w zajęciach.
3. Ilość osób na zajęciach uzależniona jest od Wytycznych GIS, MZ, MKiDN i MEN dotyczących: 
- funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury;
- funkcjonowania bibliotek;
- przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
4. W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalonych zgodnie z Wytycznymi, Kierownik OEK „Sadyba”, może podjąć decyzję o zawieszeniu grupy.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na podstawie niniejszych Zasad Kierownik OEK „Sadyba”

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I WYPOSAŻENIA SAL W KTÓRYCH ORGANIZOWANA JEST DZIAŁALNOŚĆ OEK „SADYBA”

§ 6

1. Uczestnicy mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę wykładową.
2.Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.  W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik OEK „Sadyba”.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) administratorem danych osobowych uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa.
2. W Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@msmenergetyka.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1.
3. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. F RODO realizując prawnie uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o działalności oraz programie promocyjnym i marketingowym związanym z działalnością Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
4. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów prawa.
5. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu, a także przepisów aktualnie obowiązującego prawa.
6. Uczestnikom zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku gdy uznają oni, iż  przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych przez osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” jest dobrowolne, a ich niepodanie może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w zajęciach.
8. Jakiekolwiek decyzje odnoszące się do uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe uczestników zajęć nie będą profilowane.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 7

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP, procedur bezpieczeństwa przygotowanych w oparciu o wytyczne MKiDN, MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę a także podporządkowanie się poleceniom Kierownika i pracowników OEK „Sadyba” w tym zakresie.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników OEK „Sadyba”.
3. OEK „Sadyba” na podstawie udzielonej zgody ma prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością OEK „Sadyba”. (Zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku oraz podstawowych danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad).
4. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien wskazać osoby odbierające dziecko po zajęciach (załącznik nr 3 do Zasad). Oświadczenia są w posiadaniu pracowników OEK „Sadyba”, którzy mogą przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez opiekuna.
5. W kwestiach nieprzewidzianych w niniejszych Zasadach, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do Kierownika OEK „Sadyba”.
6. Zasady zostały zatwierdzone przez Radę Osiedla Sadyba w dniu 28 września 2020 r. i obowiązują od dnia 1 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zasad uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez OEK „Sadyba”

Warszawa, dnia …………………………………

Zaświadczenie

Zaświadcza się, że……………………………………………………………………………………….………..
Syn/córka …………………………………………………………………………………………………….…….
urodzony/a dn. …………………………………w…………………..…..…….…………………………….……
Imię ojca…………………………………………………………………….……………………………………...
jest uczestnikiem zajęć ……………………………………………………….…………………………………..  

Zaświadczenie wydaje na prośbę zainteresowanej/go.


.....................................................................

                                                                                 Data i czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Zasad uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez OEK „Sadyba”

Warszawa, dnia………………….


Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przez Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa, w celu:.................................................................................................................................................................

Zostałem-am poinformowany-a, iż mam prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

                                                                                                      ......................……………….……………………….

Data i czytelny podpis

Zgoda na utrwalanie i publikację wizerunku oraz podstawowych danych osobowych:

Niniejszym, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*

………………………………………………………………………….……………………………………..

(imię i nazwisko)

w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* wraz z podaniem podstawowych danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w dowolnym formacie i we wszystkich mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez administratora zadaniami.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak: udostępnianie na stronie internetowej Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, udostępnianie na stronie facebook Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej i sportowej.
Zostałem-am poinformowany-a, iż mam prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

* - niepotrzebne skreślić

                                                                                                                        ……………….……………………….

Data i czytelny podpis1


Załącznik nr 3 do Zasad uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez OEK „Sadyba”

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna dziecka:……………………………………………………………………..

Oświadczenie

Do odbioru mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka):………………………………………………………..
po zajęciach w OEK „Sadyba” upoważniam/y następujące osoby :

1.…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu
2.…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu
3.…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu

Wymienione osoby biorą na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu odebrania go po zajęciach w OEK „Sadyba”.


……………………………………………………

                                                                                                                          Data i czytelny podpis1                              

Obowiązek informacyjny dla osób upoważnionych:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, iż:
1. administratorem danych osobowych osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa;
2. w Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@msmenergetyka.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1;
3. dane osobowe osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO realizując prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa nieletnim uczestnikom zajęć organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”;
4. dane osobowe osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów prawa;
5. dane osobowe osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, na jaki zostały pozyskane;
6. osobom upoważnionym do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku gdy uznają oni, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
7. źródłem danych osobowych osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” są rodzice/opiekunowie prawni nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba”;
8. jakiekolwiek decyzje odnoszące się do osób upoważnionych do odbierania nieletnich uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a ich dane osobowe nie będą profilowane.
________________________

[1] w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny, przy czym niezbędnym jest podanie imienia i nazwiska oraz stopnia pokrewieństwa

NAUKA GRY NA PIANINIE Indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka gry na pianinie jest idealnym sposobem na ogólny rozwój muzyczny oraz poznanie zasad muzycznych, podstaw harmonii i kompozycji. Możesz zacząć od podstaw lub szlifować swój warsztat muzyczny.
Dzień: wtorek, środa, piątek
Godzina: od 16.40
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 60 zł/lekcja (45 min)
Pozostali uczestnicy: 70 zł/lekcja (45 min)
Prowadzący: Marta Leszczyńska

STUDIO PIOSENKI (WARSZTATY WOKALNE) Indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Ćwiczenia w zakresie głosu, dykcji, aranżacji. 
Dzień: wtorek, środa, piątek
Godzina: od 16.40
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 60 zł/lekcja (45 min)
Pozostali uczestnicy: 70 zł/lekcja (45 min)
Prowadzący: Marta Leszczyńska

NAUKA GRY NA GITARZE Indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - program zajęć opiera się przede wszystkim na materiale muzyki rozrywkowej, uczeń poznaje zagadnienia muzyczne, nuty, artykulację, improwizację, kształci słuch, doskonali technikę gry. 
Dzień: poniedziałek
Godzina: od 12.00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 60 zł/lekcja (30 min)
Pozostali uczestnicy: 70 zł/lekcja (30 min)
Prowadzący: Krzysztof Zawadka

KLUB MALUCHA (dzieci od 2.5) Gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe przy muzyce, spacery. Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry. Bez posiłków i leżakowania. Dziecko musi być bez pieluchy i bez smoczka.
Dzień: od poniedziałku do piątku
Godzina: 09.00-14.00
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 350 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 420 zł/miesiąc
Wychowawcy: Emilia Pątkowska, Paulina Gręda

MALUCH I MUZYKA (zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 18 miesiąca życia do 2,5 lat (z jednym z rodziców lub opiekunem).
Wspólnie śpiewamy, rytmizujemy i poznajemy dźwięki. Dziecko równolegle do nauki mowy poznaje świat muzyki. Odkrywamy, że dźwięki znajdują się wszędzie. Dzięki temu rozwijamy nie tylko słuch dziecka, ale także jego zdolności motoryczne. Wspieramy wrażenia sensoryczne maluszków. Zajęcia pokazują, ile radości można czerpać z improwizacji i jak można się bawić muzyką i z muzyką.
Umuzykalnianie we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.
Dzień: poniedziałek 
Godzina: 16.00-16.45
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 80 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc
Prowadzący: Iwona Prugar-Fiedorowicz

TEATR MALUCHA STONOGA (zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4 – 6 lat) 
Zajęcia teatralne prowadzone metodą pedagogiki zabawy oraz własną instruktora.
W programie dużo zabaw teatralnych, ale i integracyjnych.
W ofercie nauka tańców integracyjnych z teatralną historyjką: Wyprawa po złoto, Król i królowa na balu, Kowboje i Indianie, Pieczemy ciasto, Deszczowe historie, Syreny morskie itp. oraz dziecięcych piosenek z aktorska interpretacją śpiewanych historii o misiach, laleczkach czy pieskach.
Ponadto zabawy logopedyczne, etiudy teatralne, praca na scenie i prace z rekwizytami - balonami, pacynkami, skakankami, piłkami itp.
Dzień: poniedziałek
Godzina: 16.45 - 17.45
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 100 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 130 zł/miesiąc
Prowadzący: Iwona Prugar-Fiedorowicz

DANE OEK KIDS (4 – 6 lat) Zajęcia taneczne dla dzieci.  Nauka podstawowych kroków tanecznych, ruchowa interpretacja utworu muzycznego, ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację w przestrzeni. 
Dzień: poniedziałek
Godzina: 17.45 - 18.30
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 80 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc
Prowadzący: Iwona Prugar-Fiedorowicz

ZUMBA KIDS (zajęcia taneczne dla dzieci od 5 r.ż) 
Zumba kids to dla dzieci doskonały sposób na połączenie aktywności fizycznej z dobrą zabawą. Prowadzone przez profesjonalnych instruktorów zajęcia zapewnią najmłodszym rozrywkę, jednocześnie dbając o rozwój motoryczny. Treningi pod postacią tańca to wspaniała alternatywa dla klasycznej gimnastyki. Zumba dla dzieci została opracowana tak, by milusińscy czuli się jak najlepiej podczas wykonywanych grupowo układów. Na początku spotkania wykonywana jest rozgrzewka, aby we właściwy sposób przygotować ciało do ćwiczeń. Następnie instruktor zaczyna uczyć najmłodszych podstawowych ruchów tanecznych, wykonywanych w rytm muzyki. Często dla urozmaicenia zajęć wprowadza się gry i zabawy taneczne, które szczególnie wzbudzają zainteresowanie uczestników.
Dzień: wtorek
Godzina: 18.45 - 19.30
Opłata:  
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 80 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc 
Prowadzący: Anna Kossak

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI  (5-7 lat) Nauka kompozycji, rysunku, różne techniki malarskie i inne działania plastyczne. 
Dzień: wtorek
Godzina: 17:30
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 90 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 120 zł/miesiąc
Prowadzący: Anna Kossak

QIGONG to gimnastyka zdrowotna wywodząca się ze starożytnych Chin. Ćwicząc, wykonujemy łagodne ruchy, oddychamy spokojnie i równomiernie, skupiamy się na chwili obecnej. Dzięki temu rozluźniają się chronicznie napięte mięśnie, lepiej radzimy sobie ze stresem, poprawia się nasz nastrój. Qigong korzystnie wpływa na stan kręgosłupa i stawów, szczególnie obszaru obręczy barkowej. Usprawnia też pracę narządów wewnętrznych i przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Zajęcia dla osób dorosłych w każdym wieku.
Dzień: poniedziałek/środa
Godz: 18.40 / 18.20

Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc
Prowadzący: Katarzyna Baranowska

Zapytaj

JOGA
Zajęcia dedykowane osobom chcącym kontynuować lub rozpocząć praktykę jogi oraz powracającym do ćwiczeń po dłuższej przerwie. Poznasz podstawowe pozycje jogi i nauczysz się ich poprawnego wykonania. Popracujesz nad świadomością oddechu i ciała oraz odprężysz się. Zadbasz o swoje ciało i umysł, zapoznasz się z technikami relaksacyjnymi i poczujesz dobrze w swoim ciele.
Dzień: poniedziałek/czwartek
Godz: 18:45 - 19:45
Opłata:
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 130 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 150 zł/miesiąc
Prowadzący: Dominika Nakielska

STRETCHING Z ELEMENTAMI PILATESA Ćwiczenia polegające na stopniowym rozciąganiu wszystkich partii ciała w różnych pozycjach. Elementy Pilatesa to koncentracja na mięśniach brzucha, tych najgłębiej położonych. Ćwiczenia zaczynają się krótką, dość szybką rozgrzewką, kończą w maksymalnym wyciszeniu. ZACZYNAMY! -napinamy -rozluźniamy -rozciągamy -równomiernie oddychamy. 
Dzień: wtorek, czwartek
Godzina: 18:00 
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc
Prowadzący: Katarzyna Frączak

ZUMBA (młodzież i dorośli) Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i fitnessu, która poprzez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję, a przede wszystkim napawa optymizmem i wprawia w świetne samopoczucie, które zostaje na długo, długo poza zajęciami. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka stwarza atmosferę świetnej imprezy i totalnie porywa nas do zabawy.
Dzień: wtorek
Godzina: 19.30
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 105 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 125 zł/miesiąc
Prowadzący: Anna Kossak

GIMNASTYKA DLA SENIORA Ćwiczenia ogólnousprawniające.To specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń dla osób w kwiecie wieku chcących poprawić swoje samopoczucie, wzmocnić poszczególne grupy mięśniowe oraz poprawić sprawność fizyczną. 
Dzień: wtorek i czwartek
Godzina: I gr. 7:45-8.30, II gr. 8.35-9.20, III gr. 9.25-10.10
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 80 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 95 zł/miesiąc
Prowadzący: Ewa Liniewicz

TAJCZI (TAIJI)
Nauka tradycyjnego stylu rodziny Yang. Jest piękny, łatwy i nadaje się dla każdego. Kompleksowo poprawia zdrowie, harmonizuje i wzmacnia wszystkie aspekty życia. Relaksuje, uwalnia od stresów. Dodaje energii życiowej. Wiele badań na całym świecie potwierdza korzystne działanie praktyki tajczi.
Dzień: środa 
Godzina: 19.15 
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc 
Prowadzący: Kaxia E. Kowalewska, doświadczona instruktorka rekreacji psycho-fizycznej, tajczi i czikungu.

KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW Obsługa systemu Microsoft Windows XP, MS Word – edycja tekstu, Internet, zarządzanie plikami i folderami na dysku. 
Dzień: środa (90 min)
Godzina: od 10.30
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: 125 zł/miesiąc  
Pozostali uczestnicy: 140 zł/miesiąc
Prowadzący: Tomasz Kowalski

KLUB SENIORA 
Dzień: czwartek 
Godzina: 14.00 - 16.00
Forma bezpłatna dla członków MSM "Energetyka"
W klubie odbywają się imprezy artystyczne, ciekawe spotkania i prelekcje, pokazy. Organizowane są również spotkania przedświąteczne oraz Dzień Seniora dla Członków Klubu Seniora.

AKCJA LATO I ZIMA W KLUBIE w ramach akcji "Lato i zima w Mieście". Akcja opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie akcji m.in.: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, integracyjne, wyjścia do kina, teatru i do muzeum, wycieczki po Warszawie, wyjścia na basen, prelekcje i inne atrakcje. Zapewniamy obiady.
Dzień: poniedziałek - piątek
Godzina: 9.00 - 15.00 
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: I tydzień 150 zł 
Pozostali uczestnicy: I tydzień 250 zł

Uwaga!!!
Terminy akcji:
31.01 - 11.02.2022 r. - Zima w Klubie
04.07 - 29.07.2022 r. - Lato w Klubie (zapisy na akcję "Lato w Klubie 2022" ruszają 30 maja 2022 r.)

Forma bezpłatna
Duży wybór książek w tym lektury szkolne, opracowania lektur, literatura młodzieżowa i dla dzieci, literatura piękna, beletrystyka, nowości dla pań i panów. 

Dzień: wtorek/czwartek  
Godzina: 15:00-19:00

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Informacje ogólne

 1. Biblioteka jest czynna we wtorki i czwartki w godzinach 15:00-19:00.
 2. Czas pracy Biblioteki ustala Kierownik Oek. Godziny te podaje się do wiadomości w widocznym miejscu i na stronie internetowej Oek.
 3. Kierownik Oek ma prawo w uzasadnionych przypadkach do czasowego zamknięcia lub skrócenia godzin pracy Biblioteki dla osób z nich korzystających. Fakt ten podaje się do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka i tablicach ogłoszeń w Bibliotece.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do znajomości Zasad i bieżących informacji, podawanych przez Kierownika Oek, dotyczących jej funkcjonowania oraz korzystania ze zbiorów i usług.

Warunki wydawania i zasady korzystania z karty bibliotecznej

 1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę.
 2. Czytelnik w chwili zapisywania się do Wypożyczalni ma obowiązek zapoznania się z Zasadami Biblioteki a poprzez jego akceptację zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe oraz akceptacji oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu Zasad Biblioteki.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji.

Przepisy porządkowe

 1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Zasad.
 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu  lub innych wyznaczonych miejscach na terenie Biblioteki.
 3.  Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 10 książek na okres 2 tygodni, z możliwością przedłużenia wypożyczenia na kolejny taki sam okres.
 4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą książkę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 5. Użytkownicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do:
 • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, teczek, plecaków itp.,
 • zachowania ciszy,
 • poszanowania zbiorów bibliotecznych,
 • podporządkowanie się zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki.

     6. Zabronione jest:

 • zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów,
 • korzystanie z telefonów komórkowych itp.,
 • wnoszenie posiłków i napojów,
 • palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających,
 • wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej,
 • pozostawianie bez opieki mienia osobistego użytkownika - Biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności.

 

Zapytaj o zajęcia

Word, PDF, Excell ...
Do 5 Mb Maksimum