Skip to main content

Zasady użytkowania strony internetowej

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) administratorem danych osobowych uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej "Sadyba" jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa.

2. W Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@msmenergetyka.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1.

3. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej "Sadyba" będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. F RODO realizując prawnie uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o działalności oraz programie promocyjnym i marketingowym związanym z działalnością Ośrodka Edukacji Kulturalnej "Sadyba", ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

4. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej "Sadyba" mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów prawa.

5. Dane osobowe uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej "Sadyba" przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu, a także przepisów aktualnie obowiązującego prawa.

6. Uczestnikom zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej "Sadyba" przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku gdy uznają oni, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych przez osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba" jest dobrowolne, a ich niepodanie może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w zajęciach.

8. Jakiekolwiek decyzje odnoszące się do uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej "Sadyba" nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe uczestników zajęć nie będą profilowane.

Pobierz dokument