Skip to main content
Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba"

KONKURS PLASTYCZNY

  Uwaga! Konkurs nie został rostrzygniety z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych prac.

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „WIOSNA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA”

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorami Konkursu Plastycznego pt. „Wiosna widziana oczami dziecka” zwanego dalej „Konkursem”, są Zarząd MSM „Energetyka” oraz Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” zwani dalej „Organizatorami”.
2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 10 lat (mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”).
3. Cele Konkursu:
• rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych przyrodą,
• rozwijanie i kształtowanie zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych u dzieci,
• wzmacnianie poczucia sprawstwa, własnej wartości,
• stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka,
• wymiana doświadczeń plastycznych,
• promowanie twórczości dziecięcej.
 4. Tematem konkursu jest wiosna widziana oczami dziecka.
 5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MSM „Energetyka” oraz OEK  „Sadyba”. (www.msmenergetyka.pl  www.oeksadyba.msmenergetyka.pl ), a także w mediach społecznościowych MSM „Energetyka” i OEK „Sadyba”.
 6. Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 maja 2023 r.  w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:
• dzieci najmłodsze (3 i 4-letnie),
• dzieci młodsze (5, 6 i 7-letnie),
• dzieci starsze (8,9 i 10-letnie). 
3. Technika dowolna: można łączyć różne techniki i materiały – mile widziane użycie materiałów wtórnych, naturalnych.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
5. Format prac: płaska, A3 lub A4.
6. Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem komputerowym.
Wzór metryczki:
a. imię i nazwisko autora pracy,
b. wiek autora,
c. adres,
d. telefon i e-mail do rodzica/opiekuna.
7. Prace uczestników należy dostarczyć do OEK „Sadyba” ul. Korczyńska 6 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 642 59 08 / 608 554 398)) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Prace na konkurs przyjmowane są do dnia 21 kwietnia 2023 r.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Po przeprowadzeniu obrad i wyłonieniu laureatów Jury sporządzi stosowny protokół.

NAGRODY
1. Dyplomy dla dzieci za udział w konkursie zostaną przesłane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w metryczce adres e-mailowy rodzica/ opiekuna.
2. Jury wybierze 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej, którym przyzna miejsca od I do III.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów.

3. W uzasadnionych przypadkach, np. małej liczby prac zgłoszonych do konkursu, Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału, niż założony w pkt. 1.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 kwietnia 2023 r.
5. Wręczenie nagród odbędzie się  9 maja 2023 r. w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów drogą mailową bądź
telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej: www.oeksadyba.msmenergetyka.pl
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie prac, podpisanych imieniem i nazwiskiem autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3.Ostateczna interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
5. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: oek.sadyba@msmenergetyka.pl 

                                                 Załącznik

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pt. „Wiosna widziana oczami dziecka” oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka i na publikację prac na stronie internetowej MSM „Energetyka” oraz OEK „Sadyba”. (www.msmenergetyka.pl  www.oeksadyba.msmenergetyka.pl ), a także w mediach społecznościowych MSM „Energetyka” i OEK „Sadyba”, wykorzystywania prac na wystawie, w prezentacji i in.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
                             
                                                                                                                      ..…………………..…………………………………………….…..
                                                                                                                    (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)