Skip to main content

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA SENIORÓW

ZAPRASZAMY SENIORÓW CZŁONKÓW MSM "ENERGETYKA" DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Kilka słów o konkursie:
-Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
-Technika dowolna, zdjęcia mogą być wykonane profesjonalnym aparatem bądź telefonem komórkowym
-Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia
-W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie seniorzy
(osoby w wieku 60+) członkowie Międzyzakładowej spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”
-Zdjęcia na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej DO 24 października 2022 r.
-Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 listopada 2022 r. w OEK "sadyba"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. JESIEŃ W ENERGETYCE OCZAMI SENIORA

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego pt. „Jesień w Energetyce oczami seniora” zwanego dalej „Konkursem”, są Zarząd MSM „Energetyka” oraz Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” zwani dalej „Organizatorami”.
2. Adresatami konkursu są osoby w wieku 60 plus –członkowie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”.
3. Cele Konkursu: a) pobudzenie ogólnej aktywności i kreatywności seniorów poprzez fotografię; b) zainteresowanie fotografią; c) upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywność na świeżym powietrzu.
4. Tematem konkursu jest jesień w MSM „Energetyka”.
5. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej MSM „Energetyka” oraz OEK „Sadyba”. (www.msmenergetyka.pl www.oeksadyba.msmenergetyka.pl ), a także w mediach społecznościowych MSM „Energetyka” i OEK „Sadyba.
6. Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć oraz wręczenie nagród odbędzie się14 listopada 2022 r. w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2.Technika dowolna, zdjęcia mogą być wykonane profesjonalnym aparatem bądź telefonem komórkowym.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie seniorzy – osoby w wieku 60 plus, członkowie Międzyzakładowej spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”.
5. Zdjęcia na konkurs przyjmowane są do dnia 24 października 2022 r.
6. Zdjęcia na konkurs przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, w związku z tym należy:
a) przesłać pocztą elektroniczną na adres: oek.sadyba@msmenergetyka.pl W temacie należy wpisać: Konkurs „„Jesień w Energetyce oczami seniora””, a dalej w treści wiadomości: imię i nazwisko zgłaszającego, adres oraz kontakt telefoniczny;
lub
b) zdjęcia konkursowe nagrać na nośnik USB np. pendrive podpisać plik i przynieść do OEK Sadyba” ul. Korczyńska 6 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 642 59 08 / 608 554 398

WYMOGI TECHNICZNE
1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, czytelne, o minimalnej rozdzielczości 250 dpi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania zdjęć: miniaturek, nieczytelnych, zamazanych itp.
3. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. W praca Jury udziału nie może brać osoba, która zgłosiła zdjęcia do konkursu.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Po przeprowadzeniu obrad i wyłonieniu laureatów Jury sporządzi stosowny protokół.

NAGRODY
1. Jury wybierze 3 najlepsze prace, którym przyzna miejsca od I do III oraz dwie prace, którym przyzna wyróżnienia.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów.
3. W uzasadnionych przypadkach, np. małej liczby zdjęć zgłoszonych do konkursu, Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału miejsc i wyróżnień, niż założony w pkt. 1.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 listopada 2022 r. w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów drogą mailową bądź
telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej: www.oeksadyba.msmenergetyka.pl
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie fotografii konkursowych, podpisanych imieniem i nazwiskiem autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że ma nieograniczone prawo do zgłoszenia fotografii na konkurs oraz zgadza się do korzystania z nich przez Organizatorów: a) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej MSM „Energetyka” oraz OEK „Sadyba”. (www.msmenergetyka.pl www.oeksadyba.msmenergetyka.pl ), a także w mediach społecznościowych MSM „Energetyka” i OEK „Sadyba”, wykorzystywania zdjęć na wystawie, w prezentacji i in.
4. Ostateczna interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: oek.sadyba@msmenergetyka.pl